Takumi Robatayaki & Sake Bar - China

Best Japanese Restaurant & Bar - Shanghai-China

Takumi Robatayaki & Sake Bar-Carrie