The Pavilion, Sarovar Portico Jaipur - India

Best Fine Dining Venue 2018 - Jaipur & Hospitality Training Manager of the Year - Jaipur-India

The Pavilion, Sarovar Portico Jaipur-Sonal Sajwan