Yashima - Spain

Best Japanese Restaurant 2018 - Les Corts-Spain

Yashima-