Kobeya - Japan

Best Japanese & Western Restaurant - Nagano