Sarah Jane Palmer - the United Kingdom

Visual Artist of the Year 2018 - Yorkshire